İletişim: ik (at) mimar-is.org

Duyurular

2024 yılı için mimar asgari ücreti brüt 45.920,41₺ olarak belirlendi

Bilindiği üzere, ücretli çalışan meslektaşlarımızın haklarını korumak için TMMOB tarafından her yıl belirlenen ve Odamızca da ilan edilen mühendis, mimar ve şehir plancısı asgari ücreti hakkında verilen Danıştay 13.Dairesi 2021/743 Esas No.lu kararı uyarınca; TMMOB’nin asgari ücret tarifesi ile ilgili düzenlemeleri 01.02.2022 tarihi itibariyle durdurulmuştur. Bu nedenle, TMMOB Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla ücretli çalışan mühendis, mimar

4857 Sayılı İş Kanunu – güncel tüm değişikliklerin uygulanmış hali

Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. Bu Kanun, 4 üncü Maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, 3 üncü maddedeki bildirim gününe bakılmaksızın bu Kanun hükümleri ile bağlı olurlar.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

Kapsam ve istisnalar

MADDE 2 – (1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile TMMOB Arasında Protokol

SGK ile Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği arasında protokol imzalandı. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının düşük ücretle çalıştırılmaları ve alınan ücretin SGK’ya eksik bildirilmesinin önüne geçmek için imza altına alınan protokole göre artık TMMOB tarafından belirlenen asgari ücretin altında mimar, mühendis ve şehir plancısı çalıştırılamayacak. Protokole göre, TMMOB tarafından her yıl mühendislik, mimarlık ve şehir planlama alanlarında meslek icra eden

İletişim

TMMOB Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi
Kemankeş Karamustafapaşa Mah, Kemankeş cad, No:31 Karaköy Beyoğlu İstanbul
ik (at) mimar-is.org